Pleje af gårdrum og haver


Beskæring af træer, buske og facadebeplantning, pleje af bede og plæner, hækkeklipning. Faste plejeaftaler, plejeplaner. Tiltag til biodiversitet og bynatur


Stenbroens udfører pleje af gårde, grønne anlæg og haver. I samarbejde med gårdlauget, boligforeningen, boligselskabet eller ejer afdækker vi hvilken pleje der er behov for.

Vores gartnere er faglærte og har en solid viden om planters vækst og livsbetingelser. Vi er specialiseret i de særlige fysiske forhold der er i byen, og hvad de medfører både af muligheder og begrænsninger for træer og planters udvikling.

Plejeaftale og samarbejde

I Stenbroens laver vi aftaler om fast pleje af gårde og anlæg, der giver os mulighed for at følge beplantningens udvikling over en årrække og lære vores kunder godt at kende.

Vi har en løbende dialog med vores faste kunder, og en gang om året mødes vi med jer og gennemgår gårdens /havens elementer med henblik på næste års pleje og udvikling.

Vi tilbyder også hjælp i forbindelse med fælles arbejdsdage, f.eks. kan vi levere planter og materialer eller deltage med instruktion, hjælpende hænder og maskiner.

Ud over høj faglighed og stort engagement har vores gartnere også stærke sociale kompetencer. Vi møder brugere og beboere positivt, besvarer spørgsmål og kan navigere i de forskellige holdninger der ofte er til plejen af fællesarealer.

Vi er fortrolig med organiseringen og processerne i gårdlaug, boligforeninger, boligselskaber og institutioner og kender kommunens administration og regler. Det gør det nemmere for os at hjælpe og vejlede jer til konstruktive og bæredygtige løsninger.

Biodiversitet, bynatur og bæredygtige løsninger

Stadig flere af vores kunder ønsker at gøre tiltag der kan fremme biodiversitet og bynatur. Derfor har vi, basereret på vores egne og andres erfaringer, lavet et katalog over tiltag der egner sig til gårdrum, haver og anlæg i byen.

Pleje af mere vilde og naturnære beplantninger kræver viden og indsigt i naturlige plantesamfund (f.eks. viden om hvilke planter der er værdifulde som fødekilde og værtsplanter) og udvikling af nye praksisser som selektiv lugning og ændrede tidspunkter for hækkeklipning. I Stenbroens er vi i fuld gang med at udvikle, opsøge viden og efteruddanne os.

I Stenbroens har vi mange års erfaring med implementering af grønne og bæredygtige løsninger og kommer gerne med idéer til udvikling og fornyelse af anlægget og beplantningen, f.eks. til kompost, grønne tage, regnvandsløsninger og facadebeplantning [link til referencer]. Er der tale om større forandringer kan vi udarbejde et forslag med en plantegning.

Plejeplan

I boligforeninger, gårdlag og institutioner kan vigtig viden om beplantningen og anlægget og plejen af det nemt gå tabt med skiftende bestyrelser, beboere og personale.

Stenbroens udarbejder plejeplaner der sikrer kontinuitet og overdragelse af viden. Plejeplanen beskriver de forskellige elementer i anlægget; træer, buske, hække, planter, belægninger m.v. samt den korrekte og nødvendige pleje af disse for at opnå den ønskede udvikling.

Plejeplanen er et redskab bestyrelsen kan bruge til planlægning og til at indhente tilbud på plejen og dermed budgettere med de årlige omkostninger.

Få et tilbud